Onderwijsontwikkelaar Judith van Curriculum 10-14 en IMYC deelt haar bevindingen over het samenwerken met collega’s in het voortgezet onderwijs. Het gebeurt nog te weinig namelijk. En als het gebeurt dan is dat in grote lijnen, aan de oppervlakte.

 
De kwaliteit van het samenwerken bepaalt grotendeels de effectiviteit van een docententeam. Hoe beter de samenwerking binnen het team is, hoe groter de kans is dat het gezamenlijke doel wordt behaald. Wanneer die samenwerking oppervlakkig blijft of misschien zelfs wel helemaal niet aan de orde is, zal een team niet snel gezamenlijke doelen behalen. Dat gaat uiteindelijk ten koste van de onderwijskwaliteit op school.

Waarom leerlingen willen dat je samenwerkt

Bij goed, betekenisvol onderwijs hoort rekening houden met het tienerbrein. Zo hebben we als mens een sterke behoefte aan verbanden leggen. Het brein werkt associatief, zeker bij tieners. Ze hebben daarbij een sterk ‘use it or lose it’-principe. Voelt een les of onderwerp niet zinvol of nuttig? Dan weet je zeker dat er vrijwel niks blijft hangen.
 
Verder lezen op imyc-nederland.nl…

Curriculum ontwikkelen

Veel scholen zoeken naar manieren om hun curriculum (opnieuw) te ontwikkelen. Ze zijn op zoek naar manieren waarop hun onderwijs leerlingen nog beter voorbereidt op de toekomst. Zo geven ze beter vorm en inhoud aan de visie en missie van de school.

 

In deze eerste blog van dit schooljaar vertellen we hoe IMYC (website) en Curriculum 10-14 bij dat proces van curriculumontwikkeling kunnen ondersteunen.

Opnieuw je curriculum ontwikkelen is het loslaten van oude patronen

Op diverse scholen wordt door groepen leraren gewerkt aan het anders organiseren van het onderwijs. Hun wens is dat hun leerlingen voor alle vakken ontwikkelingsgericht kunnen leren, waarbij het benutten van een groot talent en/of juiste hulpvragen van nature zijn ingebouwd. Of ze willen meer werken vanuit leerdoelen, formatief handelen, vakoverstijgend werken of meer focus op onderzoekend leren. Het zijn allemaal wensen die uitnodigen om het huidige curriculum tegen het licht te houden.

 

In het zoeken naar wegen om tot een nieuw, verbeterd aanbod te komen, is het vaak lastig los te komen van de patronen die bestaan. Zo heeft elk vak vaak een eigen methode en vaste volgorde in de te behandelen onderwerpen. Het oude vertrouwde loslaten is lastig. Om alles overboord te zetten en helemaal opnieuw te gaan opbouwen kost veel tijd en maakt ook onzeker.

Hoe kun je in zo’n situatie van ontwikkeling toch houvast krijgen?

Houvast met IMYC of Curriculum 10-14

IMYC (voor onderbouw VO) en Curriculum 10-14 (voor tienerscholen) zijn een curriculum en concept in één. Het curriculum bestaat uit units van 6 tot 8 weken, die elk opgebouwd zijn rondom een thema en een ‘Big Idea’, een uitdagend concept dat fungeert als link tussen de vakken. Het unit-aanbod is ruim, waardoor je de thema’s kiest die bij jouw school en visie passen.

Het vertrekpunt per periode is voor de vakken gelijk: de Big Idea. Zo geldt bij de unit ‘Ontdekken’ de volgende Big Idea: ‘Nieuwe dingen ontdekken is een menselijke drijfveer en beïnvloedt zaken zowel positief als negatief’. In het materiaal van IMYC en Curriculum 10-14 wordt bij elk vak gewerkt vanuit leerdoelen die bij dit Big Idea passen. Ook is te zien op welke SLO-kerndoelen deze leerdoelen aansluiten. Daarnaast worden bij elk vak suggesties gedaan voor de lessen tijdens de betreffende periode.

Je curriculum ontwikkelen met IMYC of 1014 als basis

IMYC en Curriculum 10-14 kun je bij het (opnieuw) ontwikkelen van je curriculum als basis gebruiken. Zo hoef je niet bij nul te beginnen in het ontwerpproces. Het rijke materiaal ondersteunt ontwikkelgroepen, onder andere, bij:

 

  • het invullen van de lessen
  • bij het begeleiden van het leerproces
  • bij het werken vanuit leerdoelen
  • formatief evalueren
  • vakoverstijgende projecten

 

Welke leeractiviteiten gekoppeld worden aan de leerdoelen die aan de orde zijn, is een keuze van de leraar. Je kunt kiezen uit de suggesties in de taken van IMYC of Curriculum 10-14. Als de leraar de voorkeur geeft aan zelf bedachte activiteiten of activiteiten uit een methode, kan dat ook. Als leraar weet je natuurlijk het beste wat je leerlingen nodig hebben.

De leraar blijft dus de regisseur van het leerproces en het onderwijsaanbod dat leerlingen optimaal voorbereidt op hun toekomst!

 

Nieuwsgierig?

Kijk gerust eens rond op onze website of die van Curriculum 10-14. Met al je vragen helpen we je graag verder via info@imyc-nederland.nl

Volg ook onze nieuwsbrieven of abonneer je via de sociale media op IMYC/Curriculum 10-14 als je op de hoogte wilt blijven. Er zijn geregeld digitale Community-bijeenkomsten waar je van harte welkom bent.

Aanmelden voor de nieuwsbrieven

IMYC
Facebook | LinkedIn | Instagram

Curriculum 10-14
Facebook | Instagram

Een leven lang leren. Het wordt regelmatig benoemd in gesprekken, artikelen en blogs over onderwijs. Het geldt voor onszelf maar ook zeker voor onze leerlingen. In een steeds veranderende wereld is het belangrijk dat je blíjft leren. Hoe belangrijk is het dus dat je wéét hoe jij leert en hoe je dat het beste doet?

In deze tiende blog vertellen we hoe we binnen IMYC en Curriculum 10-14 Leren leren, 21st Century Skills en persoonlijke leerdoelen met elkaar verbinden.

We weten al een poos dat onze leerlingen opgroeien in een snel veranderende wereld. Maar hoe ga je daarmee om? Om je daarin te kunnen bewegen is het belangrijk om jezelf te kennen, je eigen kwaliteiten en je valkuilen. En nog belangrijker is het dat je leert hoe je jouw kwaliteiten het beste inzet en hoe je die kunt verbinden aan de kwaliteiten van anderen.

Dit zijn slechts een paar van de vaardigheden die worden benoemd als de 21e-eeuwse vaardigheden. Bron: www.slo.nl.

Persoonlijke leerdoelen gekoppeld aan 21e-eeuwse vaardigheden

Binnen IMYC en Curriculum 10-14 zijn Persoonlijke Leerdoelen geformuleerd over individuele kwaliteiten die onmisbaar zijn voor leerlingen in de 21ste eeuw. Zoals je kunt zien zijn er veel paralellen te trekken met de, door het SLO geformuleerde, 21e-eeuwse vaardigheden.

De doelen betreffen persoonlijke en sociale vaardigheden die je, volgens ons, nodig hebt om je te ontwikkelen in een wereldburger met alles wat daarbij komt kijken. De doelen omvatten 8 onderwerpen:

1. Onderzoek
2. Aanpassingsvermogen
3. Veerkracht
4. Moraliteit
5. Communicatie
6. Bedachtzaamheid
7. Samenwerking
8. Respect

Deze doelen zijn leeftijdsonafhankelijk en zijn verweven in de units. De leraar en de school zorgen ervoor dat de persoonlijke doelen en de daaraan gekoppelde leerdoelen in het onderwijs en de cultuur op school een belangrijke rol spelen. De units en bijbehorende Big Ideas nodigen ook daartoe uit. Zo gaat de unit ‘Aanpassen’ van leerjaar 1 over het vermogen om je aan te passen aan nieuwe omstandigheden. En in de unit ‘Concurreren’ van leerjaar 2 leer je dat je van concurrentie vaak beter wordt, maar dat het ook verkeerd kan uitpakken.

ICT-leerdoelen apart geformuleerd

Binnen IMYC en Curriculum 10-14 zijn de ICT-leerdoelen geformuleerd voor het vak ICT. Ook hier geldt dat deze doelen verweven zijn in de units. Bij elk thema zijn ze aan de orde.

Het leren verbeteren

De missie van IMYC en Curriculum 10-14 is ‘Het leren verbeteren’. De basis hiervan is het leerproces dat in elke unit weer zichtbaar wordt. Leerlingen werken daarbij aan leerdoelen voor de verschillende vakken en, zoals hierboven beschreven, ook aan persoonlijke en ICT-leerdoelen.

Om het leren steeds te verbeteren is het Assessment for Learning een vast onderdeel in het proces. Het Assessment for Learning is een hulpmiddel om te zien wat leerlingen na verloop van tijd hebben geleerd. Daarbij worden reflectieve vragen gesteld, zodat leerlingen hun eigen leerproces kunnen beoordelen. Bovendien biedt het Assessment for Learning hulp als je wilt beoordelen in hoeverre het leren van de leerling verbeterd is. Dit doe je met rubrics en leeradviezen voor leraren en leerlingen.

Tijdens het leerproces houden de leerlingen ook een Reflective Journal bij. In dit (digitale) logboek laten ze regelmatig zien hoe zij hun leerproces ervaren en hoe hun gedachten en inzichten rondom het centrale thema (Big Idea) zich ontwikkelen.

Net als bij de vakinhoudelijke leerdoelen, reflecteren leerlingen dus ook op hun persoonlijke en ICT-leerdoelen. Hiermee worden leren leren, 21e-eeuwse vaardigheden en persoonlijke leerdoelen echt met elkaar verbonden.

Laatste blog voor dit schooljaar

Dit was de laatste blog voor het schooljaar 2020-2021. Komend schooljaar starten we een nieuwe serie. Heb je ideeën voor mogelijke onderwerpen? Laat het weten via onderstaand mailadres!

Nieuwsgierig?

Kijk gerust eens rond op onze website of die van Curriculum 10-14. Met al je vragen helpen we je graag verder via info@imyc-nederland.nl

Volg ook onze nieuwsbrieven of abonneer je via de sociale media op IMYC/Curriculum 10-14 als je op de hoogte wilt blijven. Er zijn geregeld digitale Community-bijeenkomsten waar je van harte welkom bent.

Aanmelden voor de nieuwsbrieven

IMYC
Facebook | LinkedIn | Instagram

Curriculum 10-14
Facebook | Instagram

IMYC of Curriculum 10-14 ontdekken in één week? En werken aan de duurzame ontwikkelingsdoelen? Dat kan met de mini-unit Sustainability!

De unit is ontwikkeld om leerlingen te laten kennismaken met IMYC en/of Curriculum10-14. Leraren die willen kennismaken met het concept, krijgen met deze unit een goed beeld van de onderwijsfilosofie. Het gaat om betekenisvolle activiteiten, vanuit vakinhoudelijke leerdoelen, verbonden binnen een thema.

Leraren die langer werken met IMYC of Curriculum 10-14 herkennen het leerproces met terugkerende onderdelen. Het staat leraren en scholen natuurlijk volledig vrij om het materiaal aan te passen, om zo hun leerlingen nog beter te begeleiden in hun ontwikkeling.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

De SDG’s (sustainable development goals) staan centraal in deze mini-unit. Deze zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelings-agenda voor 2030. Het zijn mondiale doelen voor duurzame ontwikkeling.

Download

De units zijn voor iedereen die er baat bij heeft.

Mini-unit Sustainability voor 1014

Voor de leraar

Deze mini-unit biedt voldoende lessuggesties voor één week. Idealiter begin je twee tot drie weken van te voren met de voorbereidingen. Binnen de unit wordt ook gewerkt aan leergebieden en kerndoelen. De leerlingen ontdekken meer over SDG 7, 8, 9, 11, 12 en 17.

De manier waarop mensen gebruik maken van alles wat de aarde te bieden heeft, is niet duurzaam. We hollen de aarde uit met ons (consumptie)gedrag. De Verenigde Naties hebben daarom zeventien doelen geformuleerd om hierin krachtig bij te sturen.

 

In deze negende blog vertellen we hoe we binnen IMYC en Curriculum 10-14 aandacht voor duurzaamheid geïntegreerd hebben.

 

De doelen die opgesteld zijn door de VN worden de SDG’s genoemd (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen). Het is daarbij de ambitie om de grote problemen van deze tijd voor 2030 te tackelen. Voor ons onderwijs ligt hier een mooie uitdaging en kans. Onze leerlingen vormen immers de samenleving van de toekomst.
SDG Nederland

SDG’s verwerkt in de lesunits

Het behoud van de aarde is lastig om in één themales te behandelen. Daar is het té belangrijk voor, vinden we bij IMYC en Curriculum 10-14. De SDG’s zijn in ons onderwijsaanbod geïntegreerd.

 

Het onderwijsconcept van IMYC en Curriculum 10-14 wil het leren van kinderen verbeteren. Eén van de elementen daarbij is het leggen van verbanden.

 

Als je een thema vanuit verschillende perspectieven benadert krijgt het meer betekenis voor je en zo onthoud en begrijp je het beter.

 

Als we leerlingen willen leren hoe zij kunnen bijdragen aan het behoud van de aarde is het van belang dat zij het onderwerp ‘duurzaamheid’ dus van verschillende kanten benaderen. Duurzaamheid hebben we in ons concept gekoppeld aan de SDG’s van de VN.

 

In alle leerjaren komen de SDG’s in verschillende units (thema’s) aan de orde. Ook zijn die doelen niet gekoppeld aan één vak. Zo zorgen we voor het brede perspectief bij leerlingen.

 

Het elfde duurzame ontwikkelingsdoel (duurzame steden en gemeenschappen) is, bijvoorbeeld, terug te vinden in meerdere units van leerjaar 1, 2 en 3. Een voorbeeld van een onderzoeksactiviteit hierbij is dat leerlingen op een uitvergrote kaart van hun omgeving schrijven welke samenwerkingsverbanden ze ontdekt hebben. Ze geven bij elke plaats of gebeurtenis aan wanneer dit plaatsvond, met wie en welke culturen en welke doelen behaald werden. Als laatste geven ze aan welke gevolgen het kan hebben voor de toekomst.

 

Binnenkort ook in ons aanbod: mini-unit duurzaamheid

Om scholen extra te ondersteunen, ontwikkelen we momenteel ook een mini-unit speciaal gericht op duurzaamheid. Dus als je extra aandacht wilt voor de SDG’s en/of wilt kennismaken met het leerproces van IMYC, is dit een goede unit om te gebruiken.

 

Overzicht voor leraren en schoolleiders

Welke SDG’s in welke units aan bod komen, hebben we verzameld in een overzicht. Zo kun je precies zien waar je op kunt aansluiten en waar je ze eventueel nog in je onderzoeks- en verwerkingstaken kan inpassen.

 

Samen het leren verbeteren

Door de SDG’s te integreren in ons aanbod leren we onze leerlingen hoe hun gedrag kan bijdragen aan een gezondere aarde. Zo werken we samen aan een gezonde toekomst!

 

Volgende blog

In de volgende blog gaan we verder in op Leren leren, 21st Century Skills en persoonlijke leerdoelen binnen IMYC en Curriculum 10-14.

 

Nieuwsgierig?

Kijk gerust eens rond op onze website of die van Curriculum 10-14. Met al je vragen helpen we je graag verder via info@imyc-nederland.nl

 

Volg ook onze nieuwsbrieven of abonneer je via de sociale media op IMYC/Curriculum 10-14 als je op de hoogte wilt blijven. Er zijn geregeld digitale Community-bijeenkomsten waar je van harte welkom bent.

 

Aanmelden voor de nieuwsbrieven

 

IMYC
Facebook | LinkedIn | Instagram

 

Curriculum 10-14
Facebook | Instagram

Onze leerlingen zijn wereldburgers. De toenemende globalisering zorgt ervoor dat het voor de toekomst van onze leerlingen belangrijk is dat zij weten en begrijpen dat het verschil maakt waar je geboren wordt en hoe dat je kan vormen.

 

Respect voor andere visies, werkwijzen en rituelen maakt (samen) werken en leven in een internationale en multiculturele context mogelijk.

 

In deze achtste blog vertellen we hoe IMYC en Curriculum 10-14 invulling geven aan wereldburgerschap en internationale leerdoelen.

 

Visie

Het concept van IMYC en van Curriculum 10-14 is gebaseerd op de Bottom Line 9, de negen basisprincipes waarop ons onderwijs is gestoeld (zie ook blog #3).

Zoals je kunt zien in deze figuur is het vierde principe: internationale gerichtheid. We vinden het van groot belang dat onze leerlingen hun omgeving (dichtbij en veraf) kunnen bekijken door een internationale bril. De I van IMYC staat voor niet voor niks voor ‘International’.

 

Hoe zorgen we voor internationale gerichtheid?

 

Internationale gerichtheid betekent dat we leerlingen helpen in de ontwikkeling van:

 

* kennis en begrip, die verder reikt dan hun eigen nationaliteit.
* begrip van de (onderlinge) afhankelijkheid van mensen, landen en culturen.
* zowel een regionaal, als een nationaal en internationaal perspectief.
* de vaardigheden en mindset om een wereldburger te zijn die een actieve en positieve bijdrage levert aan de samenleving.
* een toenemend besef van de eigen identiteit (zelfbewustzijn) samen met het ontwikkelen van een besef van de gezichtspunten en identiteit van anderen.

 

Een voorbeeld van een internationaal leerdoel waarin dit zichtbaar wordt, is:

 

‘Ik kan een ander land, een andere cultuur en/of een andere samenleving waarderen, terwijl ik ook mijn eigen land, cultuur en samenleving waardeer.’

 

Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen ontdekken wie zij zelf zijn door te leren over hun eigen afkomst en die te vergelijken met die van anderen, overal ter wereld. Hierdoor leren zij begrip en respect hebben voor andere (culturele) opvattingen.

 

Hoe maken we dit concreet?

IMYC en Curriculum 10-14 werken vanuit leerdoelen. Naast de vakgerichte leerdoelen (kennis, vaardigheden en begrip), hebben we ook internationale leerdoelen geformuleerd.

 

Deze leerdoelen komen in elke unit aan bod: leerlingen gaan bij elk thema ‘de grens over’. Ze werken aan leerdoelen waarin meerdere culturele perspectieven worden belicht. Wat zijn de overeenkomsten en wat de verschillen tussen wat zij hier gewend zijn en wat elders in de wereld gebruikelijk is? Wat vind de leerling daarvan?

In de unit ‘Feesten’ verdiepen leerlingen zich bijvoorbeeld bij Kunst en Cultuur in de manier waarop kunstenaars, ambachtslieden en ontwerpers uit allerlei tradities van over de hele wereld materialen, vormen en technieken gebruiken om uiting te geven aan hun gevoelens, waarnemingen en ervaringen. De vragen die ze zich daarbij stellen zijn:

 

1. Waarom is het belangrijk om met vreugde en blijdschap belangrijke gebeurtenissen te herdenken?
2. Hoe doen mensen over de hele wereld dit door middel van verschillende kunstvormen?
3. Hoe kan kunst door vieringen mensen samenbrengen?
4. Hoe heeft dat effect op mij?

 

De leerlingen ontdekken zo hun plek in de samenleving, waarbij ook die internationale mindset een plek heeft gekregen. Ze leren hoe ze goed met elkaar om kunnen gaan, dat ze het niet altijd met elkaar eens hoeven te zijn, dat ze iemand met een andere mening toch kunnen waarderen en ook hoe verschillende culturen min of meer afhankelijk van elkaar zijn.

 

Zo dragen IMYC en Curriculum 10-14 bij aan de vorming van de wereldburgers van de toekomst.

 

Volgende blog

In de volgende blog gaan we verder in op duurzaamheid en de Sustainable Development Goals van de VN binnen IMYC en Curriculum 10-14.

 

Nieuwsgierig?

Kijk gerust eens rond op onze website of die van Curriculum 10-14. Met al je vragen helpen we je graag verder via info@imyc-nederland.nl

 

Volg ook onze nieuwsbrieven of abonneer je via de sociale media op IMYC/Curriculum 10-14 als je op de hoogte wilt blijven. Er zijn geregeld digitale Community-bijeenkomsten waar je van harte welkom bent.

 

Aanmelden voor de nieuwsbrieven

 

IMYC
Facebook | LinkedIn | Instagram

 

Curriculum 10-14
Facebook | Instagram

Hoe vaak mopperen we als leraar op onze pubers in de klas en lijkt hun motivatie om te leren ver te zoeken? Het is niet altijd even gemakkelijk om tieners te begeleiden in hun ontwikkeling.

 

In de puberteit vindt een belangrijk deel van de vorming van kinderen plaats. Door vallen en opstaan leren pubers wie zij zijn en hoe zij zich verhouden tot hun omgeving en de wereld (Crone, 2018). De ontwikkeling van de hersenen neemt in deze periode (van 10 tot 22 jaar) een grote vlucht.

 

In deze zevende blog vertellen we je hoe IMYC en Curriculum 10-14 tegemoet komen aan de behoeften van het tienerbrein.

 

Om effectief te kunnen leren gaan IMYC en Curriculum 10-14 uit van vijf belangrijke behoeftes van het tienerbrein: de zogenaamde ‘5 key needs’.

 

1. Een ‘use it or lose it’-principe

Als lesstof betekenis krijgt voor een tiener, wordt dat beter onthouden (Kagan, 2019). Door steeds binnen meerdere vakken te werken aan een centraal thema (de Big Idea, zie blog #6) komen onderwerpen herhaaldelijk terug en gebruikt de tiener de net opgedane kennis en vaardigheden vanuit meerdere perspectieven. Zo krijgt de lesstof betekenis en wordt voorkomen dat het ‘lose it’-principe gaat gelden.

 

2. Hulp bij plannen, beslissen en omgaan met verantwoordelijkheden

Tijdens de puberteit groeien de hersengebieden die betrokken zijn bij het opvolgen van regels en instructie, nog door. Van een tiener kun je daarom niet verwachten dat hij of zij dezelfde planningsvaardigheden heeft als een volwassene (Crone, 2018). Het is dan ook belangrijk dat alle leraren duidelijke instructie en sturing geven, zonder dat dit als harnas wordt ervaren door de tiener.

 

IMYC en Curriculum 10-14 bieden een heldere structuur doordat de leercyclus steeds heel zichtbaar blijft binnen alle units (modules van circa 8 weken). Daarnaast worden leerlingen binnen de taken ook begeleid in hun leren door, bijvoorbeeld, richtinggevende vragen en tussentijds ophalen van opgedane kennis.

3. Risico’s nemen en gevolgen niet goed overzien

Als volwassene kun je je zorgen maken om de veiligheid van tieners, omdat ze de behoefte hebben om risico’s te nemen. Toch hoort dit bij het proces van loskomen van je vertrouwde omgeving (Crone, 2018). Als leraar kun je tieners begeleiden om op een verantwoorde manier risico’s te nemen tijdens het leren.

 

Binnen de units van IMYC en Curriculum 10-14 worden suggesties voor spannende leeractiviteiten gegeven waarin leerlingen worden uitgedaagd om nieuwe dingen te onderzoeken. Ook worden leeradviezen gegeven waarmee je als leraar je begeleiding kunt verdiepen. Zo laat je tieners op een verantwoorde manier exploreren, houd je ze in de gaten en geef je ze feedback (Jolles, 2020).

 

4. In een groep geaccepteerd willen worden

In de puberteit gaan tieners zich steeds meer richten op hun leeftijdsgenoten. Hierbij heeft het proces van geaccepteerd of afgewezen worden grote impact (Crone, 2018). Wanneer een tiener buitengesloten wordt, worden dezelfde hersengebieden actief als bij fysieke pijn.

 

Tieners leren in deze periode veel van elkaar, ze beïnvloeden elkaar zowel in positieve als in negatieve zin.

 

De leeractiviteiten van IMYC en Curriculum 10-14 zijn veel gericht op het samen werken en leren. Feedback en feedforward geven en ontvangen vinden als vast onderdeel in elke unit plaats, waardoor ook een veilige en sociale omgeving ontstaat. Zo verhogen tieners elkaars motivatie om te leren (Nelis & Van Sark, 2018).

 

5. De behoefte om verbanden te leggen

Het tienerbrein werkt in sterke mate associatief. Door steeds beter de verbanden tussen verschillende onderwerpen en leeractiviteiten te zien en ervaren, verbetert het leren. Doordat de tieners met IMYC en Curriculum 10-14 bij de verschillende vakken aan hetzelfde thema (de Big Idea) werken, kunnen zij die verbanden gaan leggen tussen die vakken.

 

Door rekening te houden met de behoeftes van het tienerbrein blijven tieners gemotiveerd om te leren en kunnen zij zich in een veilige, sociale omgeving verder ontwikkelen. IMYC en Curriculum 10-14 geven hier inhoud en structuur aan. Niet voor niks is ons motto: ‘Great Learning, Great Teaching, Great Fun’!

 

Bronnen

Crone, E. (2018). Het puberende brein. Amsterdam: Prometheus.
Jolles, J. (2020). Leer je kind kennen. Over ontplooiing, leren, denken en het brein. Amsterdam: Uitgeverij Pluim.
Kagan, S. (2019). Breinvriendelijk onderwijs. Feiten, tips en coöperatieve structuren (2e druk). Vlissingen: Bazalt Educatieve Uitgaven.
Nelis, H., & Van Sark, Y. (2018). Motivatie binnenstebuiten. Het geheim achter gemotiveerde pubers, enthousiaste leerlingen en gedreven docenten. (6e druk). Utrecht/Antwerpen: Kosmos Uitgevers.

 

Volgende blog

In de volgende blog gaan we verder in op wereldburgerschap en internationale leerdoelen.

 

Nieuwsgierig?

Kijk gerust eens rond op onze website of die van Curriculum 10-14. Met al je vragen helpen we je graag verder via info@imyc-nederland.nl

 

Volg ook onze nieuwsbrieven of abonneer je via de sociale media op IMYC/Curriculum 10-14 als je op de hoogte wilt blijven. Er zijn geregeld digitale Community-bijeenkomsten waar je van harte welkom bent.

 

Aanmelden voor de nieuwsbrieven

 

IMYC
Facebook | LinkedIn | Instagram

 

Curriculum 10-14
Facebook | Instagram

‘Waarom moeten we dit leren, mevrouw?’ Een vraag die ik meerdere keren heb gehoord als leraar biologie. En terecht!

 

Als je het belang ziet, motiveert dat om je ervoor in te spannen (Nelis & Van Sark, 2018).

 

In deze zesde blog vertellen we je hoe IMYC en Curriculum 10-14 de leerlingen helpen om gemotiveerd te leren en beter te onthouden.

 

Betekenisvol onderwijs voor tieners

Hoe meer betekenis de lesstof heeft, hoe beter dat wordt onthouden (Kagan, 2019). Lesstof krijgt betekenis als deze in een brede context wordt aangeboden. Daarom werken de verschillende vakken (en dus vakdocenten) binnen IMYC (voor onderbouw VO) en Curriculum 10-14 (voor tienerscholen) samen om die rijke context te bieden.

 

IMYC en Curriculum 10-14 hebben een vakoverstijgend karakter. Er is een duidelijke samenhang tussen schoolvakken doordat in elke periode van circa 8 weken één thema centraal staat. Bij dat thema hoort een basisprincipe: we noemen dat de ‘Big Idea’.

 

De Big Idea van het thema ‘Aanpassen’ is bijvoorbeeld:

 

‘Aanpassingsvermogen is het vermogen je aan te passen aan nieuwe omstandigheden.’

 

Hoe ziet dat er concreet uit?
Bij aardrijkskunde onderzoeken de leerlingen hoe mensen in verschillende delen van de wereld zich aanpassen aan weer, klimaat en omgeving. Bij kunst en cultuur staat het gebruik van (duurzame) materialen centraal en bij natuurwetenschappen ontdekken de leerlingen hoe de natuur zich aanpast aan nieuwe omstandigheden. Hetzelfde thema wordt dus vanuit verschillende perspectieven benaderd. Binnen IMYC en Curriculum 10-14 wordt elk thema ook in een internationaal perspectief geplaatst. Wereldburgerschap is geïntegreerd in het curriculum.

 

De Big Idea geeft leren dus samenhang en betekenis. Vanuit verschillende contexten gaan leerlingen steeds daar naar terug.

 

Door het bieden van die rijke context en doordat bij de verschillende vakken aan de Big Idea wordt gewerkt, ervaren leerlingen waarom die lesstof belangrijk is. Hierdoor neemt hun motivatie om te leren toe. Daarnaast leggen de leerlingen verbanden tussen de verschillende vakken. Ook hierdoor beklijft vakinhoudelijke kennis beter en versterkt het begrip van leerlingen.

 

Vakoverstijgende vaardigheden

De Big Idea verbindt dus de verschillende vakinhouden aan elkaar waardoor leerlingen beter begrijpen waarom ze iets gaan leren.

 

Naast vakinhoudelijke kennis gaat het óók om vakoverstijgende vaardigheden: creativiteit, kritisch denkvermogen, leren leren, samenwerken en probleemoplossend vermogen. Binnen IMYC en Curriculum 10-14 reflecteren leerlingen samen met hun leraren hun leerproces waarvan ook deze vaardigheden een onderdeel zijn.

 

In de voorbereiding van elke periode werk je als team samen om de Big Idea inhoud te geven en daarbij neem je ook deze vakoverstijgende vaardigheden mee.

 

Zo verbeter je continu het leren van jullie leerlingen!

 

Bronnen

 

Kagan, S. (2019). Breinvriendelijk onderwijs. Feiten, tips en coöperatieve structuren (2e druk). Vlissingen: Bazalt Educatieve Uitgaven.
Nelis, H., & Van Sark, Y. (2018). Motivatie binnenstebuiten. Het geheim achter gemotiveerde pubers, enthousiaste leerlingen en gedreven.

 

Volgende blog

In de volgende blog gaan we verder in op onderzoekend leren en het tienerbrein bij IMYC en Curriculum 10-14.

 

Nieuwsgierig?

Kijk gerust eens rond op onze website of die van Curriculum 10-14. Met al je vragen helpen we je graag verder via info@imyc-nederland.nl

 

Volg ook onze nieuwsbrieven of abonneer je via de sociale media op IMYC/Curriculum 10-14 als je op de hoogte wilt blijven. Er zijn geregeld digitale Community-bijeenkomsten waar je van harte welkom bent.

 

Aanmelden voor de nieuwsbrieven

 

IMYC
Facebook | LinkedIn | Instagram

 

Curriculum 10-14
Facebook | Instagram

Als leraar of schoolleider wil je het eigenaarschap van je leerlingen vergroten en besluit je bewuster te gaan werken met leerdoelen.

 

Elke vakdocent beschrijft de leerdoelen in planners en op die manier wordt geborgd dat de leerlingen een dekkend onderwijsprogramma voor het betreffende vak aangeboden krijgen. In de onderbouw van het VO zorgen die leerdoelen ervoor dat je de kerndoelen haalt.

 

Bij de verschillende vakken kunnen leerlingen, binnen schoolspecifieke kaders, op hun eigen tempo werken aan de leerdoelen. Ze krijgen een stukje regie over hun leerproces. Eigenaarschap.

 

Toch bekruipt je een gevoel van: is dit het? Kunnen we niet méér met het fenomeen ‘leerdoelen’?

 

In deze vijfde blog vertellen we hoe IMYC en Curriculum 10-14 leerdoelen als basis gebruiken om het leren te verbeteren.

 

Waarom leerdoelen?

Leerlingen in de leeftijd van 10-15 jaar hebben specifieke behoeftes als het gaat om hun motivatie om te leren. Volgens wetenschappers heeft het tienerbrein behoefte aan het geven van betekenis om te kunnen onthouden. Het leggen van verbanden tussen verschillende vakken helpt daarbij. Ook heeft het tienerbrein (nog) hulp nodig om met structuur en discipline te kunnen werken.

 

Tieners zijn daarnaast bereid om risico’s te nemen en te experimenteren. Ze willen ook graag in een groep geaccepteerd worden. (Zie De ‘Key Needs’ van het tienerbrein).

 

Door met leerdoelen te werken kun je als school tegemoetkomen aan deze behoeften van het tienerbrein. Je biedt ermee structuur en houvast zonder dat de leerlingen het als harnas ervaren.

 

Verschillende soorten leerdoelen

IMYC (voor onderbouw VO) en Curriculum 10-14 (voor tienerscholen) zijn onderdeel van een doorlopend curriculum vanaf de leeftijd van 2,5 jaar.

 

Binnen dit doorlopende curriculum staat het leerproces centraal en wordt gewerkt met leerdoelen.

 

IMYC en Curriculum 10-14 gebruiken vakinhoudelijke, vakoverstijgende, persoonlijke en internationale leerdoelen. De leerdoelen zijn breed geformuleerd en bieden leerlingen zo een concept waarin zij gemotiveerd kunnen leren.

 

Kennisdoelen

De vakinhoudelijke leerdoelen zijn hierbij gekoppeld aan de kerndoelen van het vak. Veel scholen werken al op een vergelijkbare manier met leerdoelen. Doordat binnen IMYC en Curriculum 10-14 alle vakken gedurende een periode van circa 6 weken aan hetzelfde thema werken, leggen leerlingen gemakkelijker verbanden tussen die verschillende vakken. Hierdoor leren zij beter.

 

Als vakdocent ben je nog steeds eigenaar van de inhoud van je vak en zorg je ervoor dat je leerlingen aan de kennisleerdoelen van jouw vak werken. Als team zorg je voor een goede kennisconstructie bij leerlingen doordat je allemaal aan hetzelfde thema werkt in die periode.

 

Vaardigheidsdoelen

De vakoverstijgende leerdoelen bij IMYC en Curriculum 10-14 betreffen vooral vaardigheden als creativiteit, kritisch denkvermogen, leren leren, samenwerken en probleemoplossend vermogen. Doordat de leerlingen binnen elke unit als team samenwerken en hier ook op reflecteren, verbeteren zij deze vaardigheden in een doorlopend proces.

 

Omdat het hier ‘grote’ doelen betreft worden ze in kleine tussenstappen geknipt. Bij het leren van de doelen is formatief handelen essentieel en ze worden daarom ook op een formatieve manier geëvalueerd. Zie ook Blog #4 over formatief evalueren.

 

Begripsdoelen

Leerlingen reflecteren gedurende het leerproces regelmatig op hun eigen vorderingen in de kennis- en vaardigheidsdoelen. Zo ontstaat een dieper begrip. Ze worden ook uitgenodigd om datgene wat ze hebben geleerd aan zichzelf te koppelen als persoon. Hoe verhouden zij zich tot dat wat ze geleerd hebben. Zo komen zij tot zelfinzicht.

 

Doordat IMYC en Curriculum 10-14 voortkomen uit een internationaal concept zijn ook internationale leerdoelen geformuleerd. Hiermee ontwikkelen leerlingen een brede kijk op het wereldburgerschap en ontwikkelen zij begrip voor andere culturen.

 

Persoonlijke doelen

Bij de persoonlijke leerdoelen geldt dat leerlingen samen met hun leraar een eigen palet aan leerdoelen kiezen. Deze doelen worden geïntegreerd in elke unit en dat betekent dat het werken aan persoonlijke leerdoelen dus niet losgekoppeld is in een apart mentorprogramma.

 

Kennis, begrip en vaardigheidsdoelen

Zoals je ziet, omvatten bovenstaande leerdoelen zowel kennis, begrips- als vaardigheidsdoelen. In het reflective journal reflecteren de leerlingen op hun leerproces door te laten zien hoe zij dat proces ervaren en hoe hun gedachten en inzichten rondom het centrale thema zich ontwikkelt.

 

Kortom: wil je méér doen met leerdoelen: IMYC en Curriculum 10-14 bieden scholen een rijk curriculum waarbinnen tieners meer leren, meer plezier hebben in leren en ook meer bewust zijn van hun eigen ontwikkeling.

 

Nieuwsgierig?

Kijk gerust eens rond op onze website of die van Curriculum 10-14. Met al je vragen helpen we je graag verder via info@imyc-nederland.nl

 

Volg ook onze nieuwsbrieven of abonneer je via de sociale media op IMYC/Curriculum 10-14 als je op de hoogte wilt blijven. Er zijn geregeld digitale Community-bijeenkomsten waar je van harte welkom bent.

 

Aanmelden voor de nieuwsbrieven

 

IMYC
Facebook | LinkedIn | Instagram

 

Curriculum 10-14
Facebook | Instagram

Op veel scholen bestaat de wens om formatief evalueren in te voeren in het onderwijs of er is zelfs al mee gestart. Het is een hippe term: ‘formatief evalueren’. Maar herken je ook dat verschillende collega’s verschillende betekenissen geven aan formatief evalueren? En ook dat het waarom van formatief evalueren niet voor iedereen duidelijk is?

 

Natuurlijk is het van belang dat je als school een visie hebt op formatief evalueren. Het is een middel om een doel te bereiken. Is het voor iedereen duidelijk welk doel?

 

In dit vierde blogartikel laten we je zien hoe IMYC (voor onderbouw VO) en Curriculum 10-14 (voor tienerscholen) je ambitie om formatief te evalueren inhoud en structuur geven.

 

Wat is formatief evalueren?

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) geeft op haar website de volgende definitie:

 

“Formatief evalueren is een interactief en cyclisch proces waarin de leraar door de inzet van effectieve didactiek tijdig zicht krijgt op waar de leerlingen staan en op wat zij nodig hebben om een vervolgstap te nemen.”

 

Formatieve evaluatie ondersteunt leerlingen bij hun leerproces totdat zij, nog steeds gemotiveerd, een bepaald leerdoel hebben behaald. Het is een continu proces van, bijvoorbeeld, het steeds tussentijds checken van het begrip bij de leerlingen en feedback geven. Formatief evalueren helpt bij het voorkomen dat leerlingen uitvallen, het behalen van positieve resultaten op summatieve toetsen én het verhogen van de motivatie van leerlingen.

 

Formatief handelen

Wil je écht formatief werken, dan kies je niet alleen voor formatief evalueren maar dan kies je voor het hele proces: formatief handelen. Terecht concluderen de warme pleitbezorgers van Toetsrevolutie dat formatief handelen alleen werkt als je je onderwijsontwerp verandert.

 

Binnen het onderwijsontwerp van Curriculum 10-14 en IMYC willen we het leren van leerlingen verbeteren. Het curriculum is opgebouwd uit meerdere thema’s. De kerndoelen van de verschillende vakken zijn in dit curriculum opgenomen.

 

Het leerproces
Binnen elk thema staat het leerproces van de leerlingen centraal. Dat proces kent verschillende stadia: een duidelijk startpunt, kennisoogst, het expliciet maken van de leerdoelen, onderzoek en verwerking, het bijhouden van een reflective journal, het assessment for learning en de afsluiting.
imyc-leercirkel

Een belangrijke stap in formatief handelen is het bijbrengen van kwaliteitsbesef bij de leerlingen (Toetsrevolutie). Deze stap wordt bij IMYC en Curriculum 10-14 gezet bij het expliciet maken van de leerdoelen. Leerlingen gaan met hun leraar nadenken over wat het betekent als zij een bepaald leerdoel hebben gehaald. Hoe ziet dat eruit? Wat kun je dan?

 

In het formatief handelen bij IMYC en Curriculum 10-14 richten we ons op de grote, complexe leerdoelen die in de verschillende leerjaren aan de orde komen.

 

Reflective journal
Tijdens het leerproces houden de leerlingen een Reflective Journal bij. In dit (digitale) logboek laten ze zien hoe zij hun leerproces ervaren en hoe hun gedachten en inzichten rondom het centrale thema zich ontwikkelen. Dit doen zij aan de hand van sturende en oriënterende vragen.

 

Rubrics en leeradviezen
Met het Assessment for Learning werken de leerlingen aan de complexe leerdoelen. Met behulp van de rubrics zien ze hoe vaardig ze al zijn in het betreffende doel. Ze worden zich hiermee ook bewuster van hun eigen ontwikkeling. We onderscheiden daarbij drie niveaus: beginnend, ontwikkelend en beheersend.

 

Elk leerdoel heeft naast rubrics ook leeradviezen. Deze adviezen helpen de leerling beter te worden. Het zijn veelal leuke, uitdagende oefeningen en handige tips om enerzijds het leren te verbeteren en anderzijds beter te worden in een vaardigheid. Aan de hand van de rubrics weet je als leraar ook wat het niveau van je leerling is.

 

In de rubrics onderscheiden we drie niveaus:

 

Beginnend: Ik kan het een beetje;
Ontwikkelend: Ik kan het steeds beter;
Beheersend: ik kan het en gebruik het.

 

Het Assessment for Learning is een hulpmiddel om te zien wat leerlingen na verloop van tijd hebben geleerd. Daarbij worden reflectieve vragen gesteld, zodat leerlingen hun eigen leerproces kunnen beoordelen. Bovendien biedt het Assessment for Learning hulp als je wilt beoordelen in hoeverre het leren van de leerling verbeterd is.

 

Kortom

Wil jij op jouw school overstappen naar formatief handelen? IMYC of Curriculum 10-14 kunnen je inhoud en structuur geven met een onderwijsontwerp dat daar bij past!

 

Volgende blog

In het volgende blog-verhaal gaan we verder in op het werken met leerdoelen bij IMYC en Curriculum 10-14. Deze blog is de vierde in een reeks die is gepubliceerd op onze website. Je vindt ze in het nieuwsoverzicht.

 

Nieuwsgierig?

Kijk gerust eens rond op onze website of die van Curriculum 10-14. Met al je vragen helpen we je graag verder via info@imyc-nederland.nl

 

Volg ook onze nieuwsbrieven of abonneer je via de sociale media op IMYC/Curriculum 10-14 als je op de hoogte wilt blijven. Er zijn geregeld digitale Community-bijeenkomsten waar je van harte welkom bent.

 

Aanmelden voor de nieuwsbrieven

 

IMYC
Facebook | LinkedIn | Instagram

 

Curriculum 10-14
Facebook | Instagram

Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap.